Անվտանգության քաղաքականություն

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտագործողի պարտավորությունները

Օգտատերն ամբողջությամբ և անվերապահորեն ընդունում է այս էջում սահմանված Կայքի օգտագործման բոլոր պայմանները:
 
Օգտվողը համաձայնում է, որ ինտերնետով փոխանցվող տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորված չէ, նույնիսկ եթե այս տվյալներին մուտք գործելը ձեռք է բերվում երրորդ կողմերի կողմից `ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տեխնիկական կապի միջոցների տարածքից դուրս: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում վերը նշված մեթոդով պատճառված վնասների համար.
 
Կայքում գրանցվելիս Օգտատերը պարտավորվում է տրամադրել իր մասին հավաստի և մանրամասն տեղեկություններ, ինչպես նաև ճշգրիտ կոնտակտային տվյալներ:
 
Կայքում գրանցվելիս Օգտատերը ստանում է մուտքի տեղեկատվություն և գաղտնաբառ, որոնց չբացահայտման համար նա լիովին պատասխանատու է. Օգտատերը պետք է անհապաղ փոխի գաղտնաբառը իր գաղտնիության խախտման առաջին կասկածի դեպքում, որպեսզի խուսափի երրորդ անձանց կողմից իր անձնական տվյալների օգտագործումից:
 
Կայքից օգտվելիս Օգտատերը պարտավորվում է մուտքագրել միայն այն տվյալները, որոնք համապատասխանում են իրականությանը և չեն հակասում գործող օրենսդրությանը: Հակառակ դեպքում, Ընկերությունն իրավունք ունի կասեցնելու Օգտատիրոջ անձնական կաբինետը (հաշիվը):
 
Օգտատերը պարտավորվում է չկատարել որևէ անօրինական գործողություն, որը կարող է հանգեցնել կայքի ֆունկցիոնալության և (կամ) դրա անվտանգության խափանումների կամ սխալ աշխատանքի:
 
Օգտատերը պարտավորվում է համոզվել, որ իր համակարգչում վնասակար ծրագրակազմ չկա: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այլ պատճառված վնասների համար:
 
Օգտատերը պարտավորվում է չխախտել Կայքի անվտանգության կանոններն ու գաղտնիության քաղաքականությունը:
 
Օգտատերը պարտավորվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով տեղեկացնել իր անձնական տվյալների ցանկացած փոփոխության մասին և (կամ) ինքնուրույն թարմացնել դրանք
Օգտատերը պարտավորվում է չօգտագործել Կայքի մուտքը անօրինական գործողություններ կատարելու համար:
 
Օգտատերը պարտավորվում է պահպանել Ընկերության հետ պայմանագրի բոլոր կետերը: Սույն պայմանագրի խախտումը պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջը պատճառված վնասի համար:

Ընկերության իրավունքները

Ընկերությունն իրավունք ունի, անկախ կամ երրորդ կողմերի օգնությամբ, փոփոխություններ կատարել Կայքում, Կայքի բաժիններում, ինչպես նաև սույն պայմանագրում:
 
Ընկերությունն իրավունք ունի պահանջել Օգտատիրոջից համապատասխանել Կայքի հետ աշխատանքի կանոններին, ինչպես նաև սույն փաստաթղթում ամրագրված անվտանգության պայմաններին և այլ դրույթներին:
 
Ընկերությունն իրավունք ունի ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է համագործակցության կանոնների պահպանմանը և Կայքի անվտանգ շահագործմանը:
 
Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի կատարել պլանային տեխնիկական աշխատանքներ և վթարային աշխատանքներ `կայքի աշխատանքը պահպանելու համար:
 
Ընկերությունն իրավունք ունի վերահսկողություն իրականացնել Օգտատիրոջ անձնական հաշվի վրա.
Ընկերությունն իրավունք ունի կասեցնել Օգտատիրոջ հաշվի հետ գործարքները, եթե Օգտատերը խախտի սույն պայմանագրի կանոնները:

Ընկերության պարտավորությունները

Հնարավորության սահմաններում ապահովել Կայքի անվտանգությունն ու գործունակությունը:
 
Օգտագործողին տրամադրել ամբողջական և հուսալի տեղեկատվություն Կայքում իր անձնական հաշվի վիճակի մասին:
 
Երրորդ անձանց կողմից տվյալների կորուստից, բացահայտումից և տվյալների չարտոնված մուտքից, Ընկերության լիազորված աշխատակիցների համար տվյալների սահմանափակ մուտքի և մուտքի վերահսկման ապահովում: